top of page

Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Generalforsamling torsdag den 23. marts 2022 kl. 1900-2030.


Afholdes i kantine/sportshal, Brøndbyvester skole, Tjørnehøj 3, 2605 Brøndby.


Det forsøges at finde et relevant indlæg fra ekstern foredragsholder, som indledning på generalforsamlingen.


Eventuelt indkomne forslag, sendes ud 8 dage før generalforsamlingen jf. vedtægterne.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed

 3. Fremlæggelse af regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Indkomne forslag

 6. Valg af medlemmer til foreningens ledelse, og suppleanter, jf. § 11

 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

 8. Eventuelt

------------------------------------------------------------------------------


Ad 5: Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlings dagsorden under pkt. 5, jf. § 9 stk. 2, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside og udsendelse af besked til alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan på generalforsamlingen ikke tages beslutning vedrørende forslag der ikke er på dagsordenen.


Ad 6: Følgende af 4 af bestyrelsens 8 pladser er på valg for en ny toårige periode (2023-2025):

 • Næstformand - Jakob Hemmingsen genopstiller

 • Kasserer – Aage Rønn genopstiller ikke. I skrivende stund har ingen kandidater meldt sig til kasserer posten.

 • 2 Bestyrelsesmedlemmer Mikkel Rasmussen og Jesper Kobbernagel genopstiller begge

 • 2 suppleant poster er også ordinært på genvalg for nye et-årige perioder.


------------------------------------------------------------------------------


Vel mødt

Bestyrelsen

Comments


bottom of page