Generalforsamling 2022Den 15. marts kl. 1900 i Vestbadet


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til foreningens ledelse, og suppleanter, jf. § 11

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt


------------------------------------------------------------------------------

Ad 5: Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlings dagsorden under pkt. 5, jf. § 9 stk. 2, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside og udsendelse af besked til alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan på generalforsamlingen ikke tages beslutning vedrørende forslag der ikke er på dagsordenen.


Ad 6:

4 af bestyrelsens 8 pladser er på valg for en ny toårige periode (2022-2024):

Formand – Fritz Ganzhorn genopstiller ikke Sekretær – Maria Kleis genopstiller Bestyrelsesmedlemmer

- Laila Hentzen Tordrup og Jakob Hemmingsen genopstiller


Fra den anden valgruppe (2021-2023) ønsker Henning Frandsen at stoppe i bestyrelsen, hvorfor der også skal vælges et bestyrelsesmedlem til den gruppe.


Vi kan oplyse at næstformand Nicolai Sørensen stiller op som formand. Såfremt han vælges, stiller Jakob Hemmingsen op som ny næstformand. Andre kandidater er velkomne på dagen.


De 2 suppleantposter er på genvalg for nye et-årige perioder.

Vel mødt

Bestyrelsen