Vedtægter

 

§ 1 Foreningen
Stk. 1
Foreningens navn er Svømmeklubben Vest Brøndby, foreningen er stiftet den 13. marts 1958.

Stk. 2
Foreningens formål er at skabe interesse for svømme– og livredningssagen, herunder konkurrencesvømning.

Stk. 3
Foreningen er medlem af Dansk Svømmeunion, Dansk Idræts Forbund (DIF) samt Dansk Gymnastik– og Idrætsforbund (DGI).

Stk. 4
Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune, og dens værneting er Foreningens adresse.

 

§ 2 Foreningens medlemmer
Stk. 1
Foreningens medlemmer består af
a) Konkurrencesvømmere

b) Deltagere i motions– eller skolesvømning
c) Passive medlemmer

 

Stk. 2
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling, når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, stemmer herfor. Som æresmedlem kan på samme måde optages personer udenfor foreningen, når disse har ydet disse særlige værdifulde tjenester.

 

Stk. 3
Æresmedlemmer modtager foreningens hæderstegn og nyder samme rettigheder som foreningens øvrige medlemmer.

 

§ 3 Optagelse i foreningen
Stk. 1 Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, uberygtet person. Man har ret til at nægte optagelse, hvis pågældende vandel taler herimod.

 

Stk. 2
Al indmeldelse sker skriftlig (via hjemmeside).

 

Stk. 3
Ved indmeldelse betales det af foreningen fastsatte indmeldelsesgebyr. Medlemskabet er gældende fra bankens datering.

 

Stk. 4 Medlemmet kan på begæring for udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.

 

§ 4 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer inden den 20. i en måned og har gyldighed fra den pågældende måneds udgang. Såfremt det pågældende medlem påtænker at indmelde sig som aktivt medlem af en anden forening, skal udmeldelsen ledsages af anmodning om skriftlig anerkendelse af udmeldelsen, og denne skal da gives med oplysning om tidspunkt for udmeldelsen og medlems forpligtigelsens ophør.

 


§ 5 Kontingent

Stk. 1
Kontingentet for de under § 2 stk. 1a) og c) hørende medlemmer fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling, gældende for førstkommende ordinære kontingentopkrævning. Kontingentet kan ændres på en ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 2
Kontingentet for de under § 2 stk. 1 b) hørende medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

 

Stk. 3
Ethvert medlem skal betale sit kontingent forud for den gældende betalingsperiode, betaling kan kun ske via klubmodul/bank.

 

Stk. 4
Har et medlem hørende til de § 2 stk. 1 a) og b) nævnte ikke indbetalt kontingent inden den 10. i betalingsperiodens første måned, skal vedkommende opfordres til inden 14 dage at indbetale kontingentet. Hvis dette ikke sker, skal kassereren skriftligt opfordre vedkommende til at betale restancen inden 14 dage, da pågældende i modsat fald uden yderligere varsel bliver slettet som medlem.

 

Stk. 5
Kontingentet for passivt medlemskab jf. § 2 stk. 1 c) skal være betalt inden førstkommende generalforsamling. I modsat fald ophører medlemskabet uden yderligere varsel. Dog kan den, der således er slettet på ny optages som medlem, når restancen er betalt.

 

Stk. 6
I tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, militærtjeneste eller lignende særlige grunde afgør bestyrelsen kontingent spørgsmålet, som måtte forekomme.

 

Stk. 7
De i henhold til § 11 valgte repræsentanter i klubbens ledelse betaler kontingent i henhold til § 2 stk. 1 c) i den periode de er indvalgt.

 

Stk. 8
Medlemmer er forpligtet til at meddele foreningen enhver bopælsforandring.

 

§ 6 Udelukkelse
Stk. 1
Medlemmer der ikke holder sig til disse vedtægter efterretteligt eller modarbejder foreningens formål, kan af bestyrelsen udelukkes under ansvar over for generalforsamlingen, dog skal bestyrelsens beslutning udelukkelse være tiltrådt 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer. I modsat skal beslutning om udelukkelse forelægges på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor den pågældende eksklusion er optaget som et særligt punkt på dagsorden.

 

Stk. 2
I alle tilfælde, hvor der således er tale om udelukkelse (eksklusion) af et medlem, skal pågældende have skriftlig underretning herom senest 8 dag før det bestyrelsesmøde eller den generalforsamling, hvor udelukkelsen skal behandles, og det pågældende medlem skal have adgang til at forsvare sig på dette bestyrelsesmøde eller generalforsamling.

 

Stk. 3
Udelukkelse af et medlem kræver på generalforsamlingen 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettiget medlemmer og skal efter vedtagelse omgående indberettes til Dansk Svømmeunion med angivelse af årsag og varighed.

 

§ 7 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1
Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og er ansvarlig for gennemførelsen af de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

 

Stk. 2
Inden generalforsamlingen vælger konkurrencesvømmerne 1 svømmerepræsentant og 1 suppleant for samme. Alle, der er fyldt 13 år har stemmeret.

 

Stk. 3

Svømmerepræsentanten og/eller suppleanten kan overfor bestyrelsen fremføre særlige ønsker for større grupper foreningsmedlemmer som nævnt i § 2 stk. 1 a). Repræsentanten/ suppleanten kan ikke indvælges i bestyrelsen.

 

Stk. 4
Foreningen tegnes af formanden i forening med bestyrelsesmedlemmerne. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

 

Stk. 5
Tegningsretten ved større dispositioner til en værdi af over kr. 5.000,00 kræver flertallets godkendelse. Køb/salg af fast ejendom skal altid godkendes på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 8 Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggende. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingent restance, samt personer der er særligt indbudt af bestyrelsen.

 

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den 2. mandag i marts måned. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, sker ved opslag i klubhuset og på foreningens hjemmeside, tidligst 6 uger og senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

Stk. 3
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal uanset de fremmødtes antal, dog kræves der til vedtagelse af nye vedtægter, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

Stk. 4
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlings dagsorden under pkt. 5, jf. § 9 stk. 2, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres i klubhuset, senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan på generalforsamlingen ikke tages beslutning vedrørende forslag der ikke er på dagsordenen.

 

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel på samme måde som ordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt. Den er forpligtiget dertil, hvis mindst en 1/3 af foreningens stemmeberettiget medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af specificeret dagsorden til foreningens formand, og i sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen foranledige indkaldelse på samme måde som til ordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at formanden har modtaget begæringen.

 

§ 9 Dagsorden for den ordinære dagsorden
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal dog altid finde sted, når mindst 3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Endvidere skal alle afstemninger om udelukkelse (eksklusion) foregå skriftligt. Også valg af bestyrelse skal foregå skriftligt, hvis der er foreslået flere, end der skal vælges.

 

Stk. 2
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til foreningens ledelse, og suppleanter, jf. § 11
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

 

§ 10 Valgbarhed samt stemmeret og stemmeafgivning ved generalforsamlingen
Stk. 1
Valgbar til bestyrelsen er kun fuldt myndige medlemmer. Dog er kun 1 lønnet træner i foreningen valgbar.

 

Stk. 2
Som suppleant er kun 1 lønnet træner valgbar.

 

Stk. 3
Alle medlemmer har efter 6 måneders forsat medlemskab stemmeret, dog har medlemmer under 13 år ikke stemmeret på generalforsamlingen. Forældre til børn under 13 år har stemmeret på børnenes vegne, dog kun 1 stemme pr. husstand.

 

Stk. 4
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 11 Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen består som nævnt i § 7 af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og kan ligeledes genvælges. Dog kan en træner for et konkurrencehold ikke vælges til formand eller kasserer.

 

Stk. 2
Formand og sekretær er på valg i lige år, næstformand og kasserer i ulige år. De 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt i to valggrupper med 2 bestyrelsesmedlemmer i hver. Den ene valggruppe er på valg i lige år, den anden i ulige år.

 

Stk. 3
Der vælges 2 suppleanter. Disse vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges. Suppleanter deltager kun i bestyrelsesmøder, hvis de bliver indkaldt til disse.

 

Stk. 4
Afgår nogen af de under pkt. 1 valgte personer i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig ved stedfortræder af de valgte suppleanter. Dog kan fortsat kun 1 lønnet træner deltage i foreningens daglige ledelse som beskrevet i § 10 stk. 2.

 

Stk. 5
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og det bestyrelsesarbejde, som ikke i disse vedtægter er pålagt særlig dertil valgte personer, fordeles på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

Stk. 6
Sager inden for bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvor intet andet er anført i vedtægterne.

 

Stk. 7
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, dog forudsat, at formanden eller næstformanden er blandt disse. Er formanden ikke til stede, indtræder næstformanden i hans/hendes sted og med hans/hendes rettigheder.

 

Stk. 8
Bestyrelsens sekretær skal føre en fyldestgørende protokol over generalforsamling og bestyrelsesmøder og vigtige møder indenfor foreningen.

 

Stk. 9
Forhandlingsprotokollen skal nøjagtig angive, hvem der er til stede på bestyrelsesmøder, og udebliver et bestyrelsesmedlem uden en efter bestyrelsens øvrige medlemmers opfattelse gyldig grund 2 på hinanden følgende gange, skal formanden meddele dette, at han må betragtes udtrådt af bestyrelsen, og der indkaldes en af de valgte suppleanter der indtræder i bestyrelsen.

 

Stk. 10
Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden finder dette påkrævet.

 

Stk. 11
Formanden er endvidere pligtig til at indkalde til bestyrelsesmøde hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger dette, med angivelse af forhandlingsemne. En sådan indkaldelse skal ske senest 8 dage efter begæringens modtagelse.

 

Stk. 12
Hvis formanden nedlægger sit mandat i valgperioden, afgør bestyrelsen om næstformanden skal varetage formandens pligter til førstkommende ordinære generalforsamling, eller om der straks skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg af formand på dagsordenen.

 

§ 12 Supplering af bestyrelse med særlige udvalg
Bestyrelsen kan, når den finder det påkrævet, supplere sig med medlemmer uden for bestyrelsens kreds til særlige opgaver.

 

§ 13 Bestyrelsens opgaver
Stk. 1
Formanden varetager sammen med den øvrige bestyrelse alle foreningens interesser, men er i sager, der ikke tåler udsættelse, berettiget til at handle på bestyrelsens vegne, når meddelelse hurtigst muligt derefter eventuelt telefonisk gives bestyrelsen.

 

Stk. 2
Bestyrelsen antager de for undervisningen nødvendige lærekræfter og bestemmer hvor og i hvilket omfang undervisningen skal finde sted. Også anden fornøden medhjælp kan antages af bestyrelsen.

 

§ 14 Regnskabsvæsen
Stk. 1
Kassereren forestår foreningens regnskab og fører foreningens medlemskartotek, modtager alle til foreningen indgående pengemidler, samt fører kassebog, hvori der nøjagtig indføres enhver indtægt og udgift med vedføjelse af dato. Der skal tillige føres hovedbog med oversigt over de samlede indtægter og udgifter.

 

Stk. 2
Regnskabsaflæggelsen finder sted på den ordinære generalforsamling i marts måned, og regnskabsperioden er kalenderåret.

 

Stk. 3
Der oprettes bankkonto. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2.500,00.

 

§ 15 Revision
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, hvis valg gælder for 2 år, dog således at den ene afgår lige år og den anden ulige år. Endvidere skal der vælges en revisorsuppleant, som afgår hvert år på den ordinære generalforsamling. Revisorerne må ikke samtidig være medlem af, eller suppleanter i bestyrelsen. De valgte personer skal være regnskabskyndige.

 

Stk. 2
Revisorerne har pligt til mindst 2 gange årligt, samt efter henstilling fra bestyrelsen, at revidere foreningens regnskab omkring 1. juli og 1. januar, men har i øvrigt ret til at foretage revision til enhver tid uden varsel.

 

Stk. 3
Uorden i regnskabet skal straks meddeles bestyrelsen.

 

Stk. 4
Når årsregnskabet er afsluttet, skal de valgte revisorer foretage revision af dette, og det skal, når dette er fundet i orden underskrives af formanden, kassereren og revisorerne i fællesskab. Årsregnskabet skal senest 8 dage før generalforsamling foreligge klar til udlevering ved forlangende.

 

§ 16 Bestemmelser vedrørende fonde
Oprettelse af særlige fonde under foreningen kan på forslag fra bestyrelsen vedtages på en generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.

 

§ 17 Uforudsete tilfælde
Hvor disse vedtægter ingen rettesnor giver, er bestyrelsen bemyndiget til at afgøre sagen under ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§ 18 Foreningens opløsning
Foreningen kan opløses på
en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen.
I tilfælde af foreningens opløsning overgår alle aktiver til Dansk Svømmeunion.

 

§ 19 Vedtægterne

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen marts 2015.