Vedtægter for Svømmeklubben Vest Brøndby

 

 

§ 1 Foreningen

 
Stk. 1
Foreningens navn er Svømmeklubben Vest Brøndby, foreningen er stiftet den 13. marts 1958.

 

Stk. 2
Foreningens formål er at skabe interesse for svømme– og livredningssagen, herunder konkurrencesvømning.

 

Stk. 3
Foreningen er medlem af Dansk Svømmeunion, Dansk Idræts Forbund (DIF) samt Dansk Gymnastik– og Idrætsforbund (DGI).

 

Stk. 4
Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune, og dens værneting er Foreningens adresse.

 

Stk. 5

Ved foreningens deltagelse i startfællesskaber eller andre kluboverbygninger kan bestyrelsen beslutte at tilføje eller integrere et eventuelt navn på et sådant fællesskab eller overbygning i tilknytning til foreningens navn.

 

§ 2 Foreningens medlemmer


Stk. 1
Foreningens medlemmer består af
a) Konkurrencesvømmere

b) Deltagere i motions– eller skolesvømning
c) Passive medlemmer

d) Æresmedlemmer

 

Stk. 2
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling, når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, stemmer herfor. Som æresmedlem kan på samme måde optages personer udenfor foreningen, når disse har ydet disse særlige værdifulde tjenester. Æresmedlemmer nyder samme rettigheder som foreningens øvrige medlemmer.

 

Stk. 3
Som passive medlemmer optages tidligere medlemmer efter §2 stk. 1 litra a og b samt forældre til medlemmer efter §2 stk. 1 litra a og b eller andre personer med tilknytning til foreningen.

 

 

§ 3 Indmeldelse

 

Stk. 1
Al indmeldelse sker skriftlig ved brug af klubbens til enhver tid gældende medlemssystem.

 

Stk. 2
Ved indmeldelse betales det af foreningen fastsatte indmeldelsesgebyr. Medlemskabet er gældende fra oprettelsen eller ændring i klubbens til enhver tid medlemssystem.

 

Stk. 3

Medlemmer skal kunne se foreningens vedtægter på foreningens hjemmeside

 

 

§ 4 Udmeldelse


Stk. 1

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller anden officiel kontaktperson og har gyldighed fra foreningens kvittering.

 

Stk. 2

Allerede betalt kontingent i den på udmeldelsestidspunktet gældende kontingentperiode refunderes ikke, medmindre bestyrelsen træffer beslutning herom i forbindelsen med en udmeldelse.

 

Stk. 3

Såfremt det pågældende medlem påtænker at indmelde sig som aktivt medlem af en anden forening, skal udmeldelsen ledsages af anmodning om skriftlig anerkendelse af udmeldelsen, og denne skal da gives med oplysning om tidspunkt for udmeldelsen og medlemsforpligtigelsens ophør.

 

 


§ 5 Kontingent

 

Stk. 1
Kontingentet for de under § 2 stk. 1a) og c) hørende medlemmer fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling, gældende for førstkommende ordinære kontingentopkrævning. Kontingentet kan ændres på en ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 2
Kontingentet for de under § 2 stk. 1 b) hørende medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

 

Stk. 3
Ethvert medlem skal betale sit kontingent forud for den gældende betalingsperiode, betaling kan kun ske via foreningens til enhver tid gældende medlemssystem.

 

Stk. 4
Har et medlem hørende til de § 2 stk. 1 a) og b) nævnte ikke indbetalt kontingent inden den 10. i betalingsperiodens første måned, skal vedkommende opfordres til inden 14 dage at indbetale kontingentet. Hvis dette ikke sker, skal foreningen skriftligt opfordre vedkommende til at betale restancen inden 14 dage, da pågældende i modsat fald uden yderligere varsel bliver slettet som medlem.

 

Stk. 5
Kontingentet for passivt medlemskab jf. § 2 stk. 1 c) skal være betalt inden førstkommende generalforsamling. I modsat fald ophører medlemskabet uden yderligere varsel. Dog kan den, der således er slettet på ny optages som medlem, når restancen er betalt.

 

Stk. 6
I særlige tilfælde kan bestyrelsen efter ansøgning fra et medlem beslutte en nedsættelse eller bortfald af kontingentbetaling. Alle sådanne beslutninger kan til enhver tid annulleres af bestyrelsen med tre måneders varsel.

 

Stk. 7
De i henhold til § 11 valgte repræsentanter i klubbens ledelse betaler kontingent i henhold til § 2 stk. 1 c) i den periode de er indvalgt.

 

Stk. 8
Medlemmer er forpligtet til at meddele foreningen enhver ændring af bopæl samt kontaktoplysninger i foreningens medlemssystem.

 

 

§ 6 Udelukkelse


Stk. 1
Medlemmer der ikke overholder foreningens vedtægter, modarbejder foreningens formål eller på anden måde udviser en adfærd der er uforeneligt med foreningens mål og virke kan af bestyrelsen udelukkes under ansvar over for generalforsamlingen.

 

Stk. 2
I alle tilfælde, hvor der således er tale om udelukkelse (eksklusion) af et medlem, skal dette være et særligt dagsordenspunkt på et bestyrelsesmøde og det pågældende medlem skal have skriftlig underretning herom senest 8 dage før det bestyrelsesmøde eller den generalforsamling, hvor udelukkelsen skal behandles, så det pågældende medlem har adgang til at forsvare sig på dette bestyrelsesmøde eller generalforsamling.

 

Stk. 3
Et medlem, der er blevet udelukket, kan anmode om at få en ekstraordinær generalforsamling indkaldt efter reglerne herom.

 

Stk. 4

En udelukkelse af et medlem skal efter vedtagelse indberettes til Dansk Svømmeunion eller anden relevant instans med angivelse af årsag og varighed.

 

 

§ 7 Foreningens daglige ledelse


Stk. 1
Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og er ansvarlig for gennemførelsen af de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

 

 

Stk. 2
Inden generalforsamlingen kan konkurrencesvømmerne vælge 1 svømmerepræsentant og 1 suppleant for samme. Alle, der er fyldt 13 år har stemmeret.

 

Stk. 3
Foreningen tegnes af formanden i forening med bestyrelsesmedlemmerne. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

 

Stk. 4
Tegningsretten ved større dispositioner til en værdi af over kr. 5.000,00 kræver flertallets godkendelse. Køb/salg af fast ejendom skal altid godkendes på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling.

 

 

§ 8 Generalforsamlingen


Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggende. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingent restance, samt personer der er særligt indbudt af bestyrelsen.

 

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, sker ved opslag på foreningens hjemmeside og udsendelse af besked til alle medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

Stk. 3
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal uanset de fremmødtes antal, dog kræves der til vedtagelse af nye vedtægter, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

 

Stk. 4
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlings dagsorden under pkt. 5, jf. § 9 stk. 2, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside og udsendelse af besked til alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.  Der kan på generalforsamlingen ikke tages beslutning vedrørende forslag der ikke er på dagsordenen.

 

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel på samme måde som ordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt. Den er forpligtiget dertil, hvis mindst en 1/3 af foreningens stemmeberettiget medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af specificeret dagsorden til foreningens formand, og i sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen foranledige indkaldelse på samme måde som til ordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at formanden har modtaget begæringen.

 

 

§ 9 Dagsorden for den ordinære dagsorden


Stk. 1
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal dog altid finde sted, når mindst 3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Endvidere skal alle afstemninger om udelukkelse (eksklusion) foregå skriftligt. Også valg af bestyrelse skal foregå skriftligt, hvis der er foreslået flere, end der skal vælges.

 

Stk. 2
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til foreningens ledelse, og suppleanter, jf. § 11
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

 

 

§ 10 Valgbarhed samt stemmeret og stemmeafgivning ved generalforsamlingen


Stk. 1
Valgbar til bestyrelsen er kun fuldt myndige medlemmer. Dog er kun 1 lønnet træner i foreningen valgbar.

 

Stk. 2
Som suppleant er kun 1 lønnet træner valgbar.

 

Stk. 3
Alle medlemmer har efter 6 måneders fortsat medlemskab stemmeret, dog har medlemmer under 13 år ikke stemmeret på generalforsamlingen. Forældre til medlemmer under 13 år har stemmeret på disses vegne, dog kun 1 stemme pr. medlem under 13 år.

 

Stk. 4
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

 

§ 11 Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen består som nævnt i § 7 af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen og kan

genvælges, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og kan ligeledes genvælges. Dog kan en træner for et konkurrencehold ikke vælges til formand eller kasserer.

 

Stk. 2
Formand og sekretær er på valg i lige år, næstformand og kasserer i ulige år. De 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt i to valggrupper med 2 bestyrelsesmedlemmer i hver. Den ene valggruppe er på valg i lige år, den anden i ulige år.

 

Stk. 3
Der vælges 2 suppleanter. Disse vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges. Suppleanter deltager kun i bestyrelsesmøder, hvis de bliver indkaldt til disse.

 

Stk. 4
Afgår nogen af de under pkt. 1 valgte personer i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig ved stedfortræder af de valgte suppleanter. Dog kan fortsat kun 1 lønnet træner deltage i foreningens daglige ledelse som beskrevet i § 10 stk. 2.

 

Stk. 5
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og fordeling af dens arbejdsopgaver.

 

Stk. 6
Sager inden for bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvor intet andet er anført i vedtægterne.

 

Stk. 7
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, dog forudsat, at formanden eller næstformanden er blandt disse. Er formanden ikke til stede, indtræder næstformanden i hans/hendes sted og med hans/hendes rettigheder.

 

Stk. 8
Bestyrelsens sekretær skriver referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder.

 

Stk. 9
Forhandlingsprotokollen skal nøjagtig angive, hvem der er til stede på bestyrelsesmøder, og udebliver et bestyrelsesmedlem uden en efter bestyrelsens øvrige medlemmers opfattelse gyldig grund 2 på hinanden følgende gange, skal formanden meddele dette, at han må betragtes udtrådt af bestyrelsen, og der indkaldes en af de valgte suppleanter der indtræder i bestyrelsen.

 

Stk. 10
Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden finder dette påkrævet.

 

Stk. 11
Formanden er endvidere pligtig til at indkalde til bestyrelsesmøde hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger dette, med angivelse af forhandlingsemne. En sådan indkaldelse skal ske senest 8 dage efter begæringens modtagelse.

 

Stk. 12
Hvis formanden nedlægger sit mandat i valgperioden, afgør bestyrelsen om næstformanden skal varetage formandens pligter til førstkommende ordinære generalforsamling, eller om der straks skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg af formand på dagsordenen.

 

 

§ 12 Supplering af bestyrelse med særlige udvalg


Bestyrelsen kan, når den finder det påkrævet, supplere sig med medlemmer uden for bestyrelsens kreds til særlige opgaver.

 

 

§ 13 Bestyrelsens opgaver


Stk. 1
Formanden varetager sammen med den øvrige bestyrelse alle foreningens interesser, men er i sager, der ikke tåler udsættelse, berettiget til at handle på bestyrelsens vegne, når meddelelse hurtigst muligt derefter eventuelt telefonisk gives bestyrelsen.

 

Stk. 2
Bestyrelsen ansætter de for svømmeundervisningen, konkurrencesvømningen og øvrige aktiviteter nødvendige medarbejdere, instruktører og trænere. Bestyrelsen bestemmer hvor og i hvilket omfang undervisning og træning skal finde sted.

 

Stk. 3

Bestyrelsen varetager tillige foreningens daglige og løbende interesser ved deltagelse i startfællesskaber, kluboverbygninger og andre samarbejder efter foreningens deltagelse er besluttet på en generalforsamling.

 

Stk. 4

Bestyrelsens bemyndigelse ligger overordnet indenfor de rammer, der fastlagt i det af generalforsamlingen godkendte budget.

 

§ 14 Regnskab og økonomi


Stk. 1
Bestyrelsen skal sørge for drift og administration af et elektronisk medlemssystem, kontingentopkrævning og økonomisystem. Kassereren forestår foreningens daglige økonomi.

 

Stk. 2
Regnskabsaflæggelsen finder sted på den ordinære generalforsamling, og regnskabsperioden er kalenderåret.

 

Stk. 3
Der oprettes de nødvendige antal bankkonti, hvortil formand, næstformand og kasserer har adgang.

Kassereren kan selvstændigt gennemføre betalinger på op til 5.000 kr. Øvrige udbetalinger og dispositioner gennemføres med to godkendelser i forening som enten kasserer og formand eller kasserer og næstformand.

 

§ 15 Revision


Stk. 1
Generalforsamlingen vælger 1 revisor, hvis valg gælder for 1 år af gangen. Endvidere skal der vælges en revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleant må ikke samtidig være medlem af, eller suppleanter i bestyrelsen. De valgte personer skal være regnskabskyndige.

 

Stk. 2
Revisorerne har pligt til mindst 2 gange årligt, samt efter henstilling fra bestyrelsen, at revidere foreningens regnskab omkring 1. juli og 1. januar, men har i øvrigt ret til at foretage revision til enhver tid uden varsel.

 

Stk. 3
Uorden i regnskabet skal straks meddeles bestyrelsen.

 

Stk. 4
Når årsregnskabet er afsluttet, skal den valgte revisor foretage revision af dette, og det skal, når dette er fundet i orden underskrives af formanden, kassereren og revisorerne i fællesskab. Årsregnskabet skal senest 8 dage før generalforsamling foreligge klar til udlevering ved forlangende.

 

 

§ 16 Bestemmelser vedrørende fonde


Oprettelse af særlige fonde under foreningen kan på forslag fra bestyrelsen vedtages på en generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.

 

 

§ 17 Uforudsete tilfælde


Hvor disse vedtægter ingen rettesnor giver, er bestyrelsen bemyndiget til at afgøre sagen under ansvar overfor generalforsamlingen.

 

 

§ 18 Foreningens opløsning


Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor forslag om opløsning er et punkt på dagsordenen, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen.
I tilfælde af foreningens opløsning overgår alle aktiver til Dansk Svømmeunion.

 

 

§ 19 Vedtægterne

 

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen 07.11.2019